ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาตัวชี้วัดคุณภาพด้านผลลัพธ์การพยาบาลผู้สูงอายุมะเร็งระยะสุดท้ายที่บ้าน
ดร.วีรยุทธ ศรีทุมสุข (ประธานโครงการ)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณเสริมสุข ธัญญะวัน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.ธัญญาศิริ โสมคำ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
15 มิ.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ