คลังบทความ

รายละเอียด

แฟ้มสะสมงาน : กระบวนการคิดและผลงานนวัตกรรมของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นวพร มามาก (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ณัฐนิชา ศรีละมัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 3 เดือนกันยายน - ธันวาคม 2563 หน้า 1 - 9
2563
01 ก.ย. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ