ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่ฝึกปฏิบัติงานในสถานบริการสุขภาพ [Factors Associated with Self-health Care Behaviors of Nursing Students at Saint Louis College during Practice in the Health Care Service]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชะบา คำปัญโญ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
04 เม.ย. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 3 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2559 หน้า 37 - 47
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2559

ตีพิมพ์ที่
วารสารมหาวิทยาลัยนเรศวร : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2560 หน้า 67 - 76
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2560