คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยทํานายพฤติกรรมป้องกันความดันโลหิตสูงตามแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกในประเทศไทย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.มงคล การุณงามพรรณ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้เขียนร่วม)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 104 - 120
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
สำนักงานวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม
พัฒนาผู้เรียน

View
มีนาคม
2566

สำนักวิชาศึกษาทั่วไป วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
พัฒนาผู้เรียน

View
เมษายน
2566