คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการดูแลร่วมกันของทีมสหสาขาวิชาชีพต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ และสุขภาวะของเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์สุมาลี ถาใจ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.วราทิพย์ แก่นการ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์ช้องรัตน์ สุบรรณพงษ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 143 - 153
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ