ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้ความต้องการการดูแลแบบประคับประคองของผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง และญาติ: การศึกษาเชิงปรากฎการณ์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สายฝน มั่งสูงเนิน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ปริฉัตร ธีระเดชะชาติ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์สายชล อมฤตชัชวาล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ดร.มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
07 พ.ค. 2561
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2564 หน้า 244 - 253
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2564 - 30 เม.ย. 2564
ปี
2564