คลังบทความ

รายละเอียด

Factors affecting the results of national nursing license examination among newly graduated nurses in a private nursing college, Thailand: A mixed methods research

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ผศ.สกาวเดือน โอดมี (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

วารสารวิชาการระดับนานาชาติ
Science, Engineering and Health Studies Volume 15 Number 1 January - April 2021 หน้า 1 - 6
2564
01 ม.ค. 2564
30 เม.ย. 2564
ครบ
ไม่ระบุ