คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการเรียนรู้โดยการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการจัดสิ่งแวดล้อมเพื่อการบำบัดของนักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.พรทรัพย์ ศรีนวลนัด (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วารสารเกื้อการุณย์ ปีที่ 27 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 50 - 62
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ