คลังบทความ

รายละเอียด

ประสบการณ์การใช้สัมพันธภาพบำบัดในการดูแลแบบประคับประคองสำหรับผู้ป่วยและครอบครัว

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณนฤมล บุญบางยาง (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สายสมร เฉลยกิตติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 204 - 213
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ