ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการอบรมเติมพลังใจให้ความรักแก่กันต่อความผาสุกในชีวิต
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์มยุรา นพพรพันธุ์ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
เซอร์อาเดลา สิวรี พิศุทธิ์สินธพ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
เซอร์มารี - คาร์แมล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
มี
18 ธ.ค. 2552
มี
เรื่อง ผลของการอบรมเติมพลังใจให้ความรักแก่กันต่อความผาสุกในชีวิต
ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ปี
2554