ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมที่บูรณาการการรับรู้สมรรถนะตนเองและการเสริมพลังอำนาจต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพและระดับน้ำตาลในเลือดของสตรีตั้งครรภ์ที่เป็นเบาหวานขณะตั้งครรภ์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จุรีย์ นฤมิตเลิศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
26 เม.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ