คลังบทความ

รายละเอียด

Effects of Pressure Sore Prevention Program on Knowledge and Self-Efficacy of Family Caregivers in Decreasing Pressure Sore Risk of Persons with Cerebrovascular Disease

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
Suthasinee Chiaprasert (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
Sangthong Terathongkum (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
The Bangkok Medical Journal Vol. 15, No.1; February 2019 หน้า 51 - 56
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ