ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุปราณี น้อยตั้ง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
16 ก.ย. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ