ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเอง ต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์สุปราณี น้อยตั้ง (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
16 ก.ย. 2563
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารแทพย์นาวี ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 หน้า 334 - 349
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565