คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนารูปแบบการโค้ชแบบผสมผสานเทคโนโลยีผ่านสื่อสังคมเพื่อพัฒนาสมรรถนะการดูแลสุขภาพเด็กปฐมวัยของผู้ดูแลเด็กในศูนย์เด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์ปรียะดา ภัทรสัจจธรรม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.มาเรียม นิลพันธุ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.ศิริวรรณ วณิชวัฒนวรชัย (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลทหารบก ปีที่ 22 ฉบับที่ 3 กันยายน - ธันวาคม 2564 หน้า 123 - 134
2564
01 ก.ย. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ