คลังบทความ

รายละเอียด

การดูแลสตรีตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระยะคลอด และระยะหลังคลอดทันที: จากหลักฐานเชิงประจักษ์สู่การปฏิบัติการผดุงครรภ์บนคลีนิก

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ดร.ชุติมา ปัญญาพินิจนุกูร (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ดร.ชัชวาล วงค์สารี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สมบูรณ์ บุณยเกียรติ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ธนันต์นิภา ภัคศุขนิธิวัฒน์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
ผศ.ดร.วลัยนารี พรมลา (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 1 - 15
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ