คลังบทความ

รายละเอียด

การจัดการทางการพยาบาล และภาวะผู้นำ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
ตำรา / หนังสือ / คู่มือ
-
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์

ตำรา / หนังสือ ที่ผ่านการพิจารณาตามหลักเกณฑ์การประเมิน
พิมพ์ครั้งที่ 3: 2563 จำนวน 173 หน้า พิมพ์ที่ โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ISBN 978-616-47-4015-0
2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ