ทุนวิจัย

รายละเอียด

การจัดประสบการณ์เรียนรู้ด้วยโมเดลการสะท้อนคิด ต่อการตระหนักรู้ในตนเองด้านเพศวิถีของนักเรียนมัธยมปีที่ 4 เขตสาทร กรุงเทพมหานคร [Modifying Learning Experience by Reflective Model Toward Teenage's Self concept on sexuality, case study in Sathorn District]
อาจารย์กชกร ธรรมนำศีล (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
23 ส.ค. 2560
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารการแพทย์และวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปีที่ 25 ฉบับที่ 3 ธันวาคม 2561 หน้า 53 - 68
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2561