ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในความเป็นพลเมืองอาเซียน
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ผ่องศรี อิ่มสอน (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
30 ม.ค. 2558
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 82 - 94
ตั้งแต่วันที่
01 ก.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562
ปี
2562