คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยทำนายสมรรถนะการดูแลแบบประคับประคองของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลจตุรทิศ กระทรวงสาธารณสุข

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณวิไล วงศ์แกล้ว (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
รศ.ดร.กัญญดา ประจุศิลป (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 86 - 98
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ