คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการจัดการเรียนการสอนด้วยหุ่นจำลอง SIM MOM ในวิชาปฏิบัติการพยาบาลมารดาทารก และการผดุงครรภ์ 2 ของนักศึกษาพยาบาล วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารการพยาบาลและสุขภาพ ปีที่ 16 ฉบับที่ 3 กันยายน – ธันวาคม 2565 หน้า 1 - 13
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ