คลังบทความ

รายละเอียด

ทัศนคติ จินตนาการและแรงบันดาลใจของนักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ในการเตรียมความพร้อมเพื่อสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการสร้างรูปแบบการเตรียมความพร้อม

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ