คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสมรรถนะของพยาบาลวิชาชีพที่ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณเบญจภรณ์ จงรักษ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - เมษายน 2562 หน้า 38 - 49
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ