คลังบทความ

รายละเอียด

การวิเคราะห์ต้นทุนกิจกรรมการพยาบาลผ่าตัดต่อมลูกหมากผ่านกล้อง โรงพยาบาลวชิรพยาบาล คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณวิไลวรรณ ขำเครือ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 2
วชิรสารการพยาบาล ปีที่ 20 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 22 - 32
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ