คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างปลอดภัยในผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองต่อความรู้ การรับรู้ความสามารถแห่งตน ความคาดหวังในผลลัพธ์จากการดูแล ความพึงพอใจของญาติผู้ดูแลต่อบริการที่ได้รับ และความปลอดภัยในการรับประทานอาหารของผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณพิราลักษณ์ ลาภหลาย (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.ศุภร วงศ์วทัญญู (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ยุพาพิน ศิรโพธิ์งาม (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
รามาธิบดีพยาบาลสาร ปีที่ 23 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2560 หน้า 78 - 98
2560
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ