คลังบทความ

รายละเอียด

บทบาทของพยาบาลในการบรรเทาสาธารณภัย: กรณีการสังหารหมู่ที่จังหวัดนครราชสีมา

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
ผศ.กรชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.วริศรา โสรัจจ์ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 6 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า 19 - 30
2563
01 ม.ค. 2563
30 มิ.ย. 2563
ครบ
ไม่ระบุ