คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาเปรียบเทียบวิธีการสอนของอาจารย์ การเรียนรู้แบบนำตนเอง สิ่งแวดล้อมในการเรียนรู้ ประโยชน์ที่ได้รับ และความคาดหวังของนักศึกษาต่อรายวิชาการพยาบาลสุขภาพจิต และจิตเวช ระหว่างคณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัย

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
I Putu Gde Yudara Sandra (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
Ns. Niluh Darmayanti (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ปีที่ 19 ฉบับที่ 37 ประจำเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2561 หน้า 103 - 118
2561
01 ก.ค. 2561
31 ธ.ค. 2561
ครบ
ไม่ระบุ