คลังบทความ

รายละเอียด

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
รศ.สมพร ชินโนรส (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวลัยพร บริบูรณ์ธนกุล (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม 2565 หน้า 131 - 142
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ