คลังบทความ

รายละเอียด

ผลการใช้รูปแบบการจัดการการดูแลที่บูรณาการทฤษฎีการดูแลกับจิตตารมณ์พระวรสารต่อการรับรู้พฤติกรรมการดูแลของผู้ดูแลและความพึงพอใจของผู้สูงอายุ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณฐิติรัตน์ พันวิลัย (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 174 - 182
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ