ทุนวิจัย

รายละเอียด

ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ
ดร.สุวรรณี ละออปักษิณ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นงคราญ วงษ์ศรี (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
2550
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2554

เรื่อง สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ
ตีพิมพ์ที่
งานประชุมวิชาการระดับชาติเรื่อง บทบาทสถาบันการศึกษาพยาบาลเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน ณ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554
ปี
2554