คลังบทความ

รายละเอียด

การศึกษาคุณภาพชีวิตนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.จุรีย์ นฤมิตเลิศ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2564 หน้า 30 - 46
2564
01 ก.ค. 2564
31 ธ.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ