ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.ดวงเดือน ศาสตรภัทร (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะจิตวิทยา
ผศ.สุดารัตน์ วงศ์จุลชาติ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.นารีรัตน์ กิติอาษา (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
อาจารย์มานิดา เดชากุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
24 ม.ค. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ