คลังบทความ

รายละเอียด

การเสริมสร้างความพึงพอใจในงานและการคงอยู่ในองค์กรของพยาบาลวิชาชีพสำเร็จใหม่

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.มาลินี ปั้นดี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ
อาจารย์วิลาวัณย์ เพ็งพานิช (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้า จันทบุรี ปีที่ 31 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 201 - 212
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ