คลังบทความ

รายละเอียด

เปรียบเทียบผลของการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่อง "หลักการและเทคนิคการพยาบาลเด็ก" กับวิธีการสอนปกติที่มีต่อระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความพึงพอใจของนักศึกษาพยาบาล

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิจัยสุขภาพและการพยาบาล ปีที่ 35 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2562 หน้า 83 - 94
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ