ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้โปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดร่วมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลแบบประคับประคอง ต่อความเครียด ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและครอบครัว
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณนฤมล บุญบางยาง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นัชพร ฤทธาปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 พ.ค. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ