ทุนวิจัย

รายละเอียด

ผลของการใช้โปรแกรมสัมพันธภาพบำบัดร่วมกับการเสริมสร้างพลังอำนาจในการดูแลแบบประคับประคอง ต่อความเครียด ความวิตกกังวล และคุณภาพชีวิต ของผู้ป่วยและครอบครัว
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณนฤมล บุญบางยาง (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นัชพร ฤทธาปัญญา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
13 พ.ค. 2564
ไม่ระบุ
ตีพิมพ์ที่
วารสารพยาบาลตำรวจ ปีที่ 14 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2565 หน้า 204 - 213
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2565

ตีพิมพ์ที่
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 134 - 146
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2566