คลังบทความ

รายละเอียด

การพัฒนาโปรแกรมการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์ ในรายวิชาการศึกษาอิสระ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
ดร.เพ็ญพรรณ พิทักษ์สงคราม (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2563 หน้า 203 - 216
2563
01 พ.ค. 2564
31 ส.ค. 2564
ครบ
ไม่ระบุ