คลังบทความ

รายละเอียด

การเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน เพื่อการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ศตวรรษที่ 21

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding งานประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 12 สังคมไทยหลัง NEW NORMAL : การเรียนรู้ การวิจัย และการสร้างสรรค์ วันที่ 4 เมษายน 2564 ณ สถาบันวิจัยพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หน้า 134 - 142
2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ