ทุนวิจัย

รายละเอียด

การศึกษาผลการประเมินหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560 คณะพยาบาลศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อนุชา พรมกันยา (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
16 มิ.ย. 2563
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ