คณะจิตวิทยา

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 การปรึกษารายบุคคลในภาวะวิกฤต บทความวิชาการ 2566
2 การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากายภาพบำบัด สายสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2564 บทความวิจัย 2566
3 ค่านิยมในการดูแลตนเองและสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ต่อนิสิตปริญญาตรีของไทยและอินโดนีเซีย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยตาดูลาโก บทความวิจัย 2565
4 การพัฒนาแผนเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา 901033 วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม บทความวิจัย 2565
5 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2565
6 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
7 สติและกิจกรรมการฝึกสติในเด็ก : MINDFULNESS AND MINDFULNESS ACTIVITIES IN CHILDREN บทความวิชาการ 2565
8 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2564
9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2564
10 การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
11 รุ่นของคน ความพึงพอใจในงานกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
12 Integrative Group Counseling Model for Enhancing Life Hope บทความวิจัย 2564
13 ปัจจัยส่วนบุคคล กับเหตุผลของการลาออกจากงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการสิ่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
14 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
15 การจัดการความเครียดทางการเงินในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทความวิชาการ 2563
16 ผลของรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในชั้นปีที่ 4 บทความวิจัย 2563
17 ผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก: การศึกษาย้อนหลัง 4 ปี บทความวิจัย 2563
18 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์ บทความวิจัย 2563
19 Cross-cultural differences in personality, motivation and cognition in Asian vs. Western societies บทความวิจัย 2563
20 ปัจจัยส่วนบุคคลกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง : กรณีศึกษาบุคลากรในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2563
21 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา กับรูปแบบกิจกรรมทางกายตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2563
22 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นที่เขตคลองเตย บทความวิจัย 2563
23 ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร บทความวิจัย 2562
24 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2562
25 Predicting depression from quality of life in school, Automatic negative thoughts and Anger management of upper-secondary school students บทความวิจัย 2562
26 ความหวัง บทความวิชาการ 2562
27 ความโกรธและแนวทางการจัดการความโกรธในวัยรุ่น บทความวิชาการ 2562
28 สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน บทความวิจัย 2562
29 การวิเคราะห์ทฤษฎีต้นทุนทางจิตวิทยาและแนวทางประยุกต์ใช้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน บทความวิชาการ 2562
30 การดูแลทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย บทความวิชาการ 2562
31 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2562
32 จิตวิทยาคลินิก: มาตรฐานงาน ความสามารถและเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ บทความวิชาการ 2562
33 ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย บทความวิจัย 2562
34 คุณภาพชีวิตการทำงานของชายรักชายในองค์การเอกชน: สิทธิขั้นพื้นฐาน บทความวิจัย 2562
35 การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2561
36 การวิเคราะห์การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน ความผูกใจมั่นในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานในแต่ละรุ่นอายุของบุคลากรองค์การคาทอลิก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2561
37 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2561
38 เจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลชีวิตและงานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
39 อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม บทความวิจัย 2561
40 Effects of Self-Control Program Based on Future Orientation of Grade 9 Overweight School Girls of a Private School บทความวิจัย 2561
41 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2561
42 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม: บริการปฐมภูมิเชิงรุก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิชาการ 2561
43 การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
44 กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บทความวิจัย 2560
45 ทุนมนุษย์ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถตนเอง การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการทำงานในประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพม บทความวิจัย 2560
46 ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2560
47 An Ecological Understanding of Physical Activity Patterns of Thai Adults Living with HIV in Thailand บทความวิจัย 2560
48 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง) บทความวิจัย 2560
49 การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู บทความวิจัย 2560
50 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บทความวิจัย 2560
51 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้กลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทความวิจัย 2560
52 การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2560
53 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2560
54 ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2560
55 สมรรถนะหลักและปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2560
56 การเปลี่ยนแปลงในหลักจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ฉบับแก้ไข ปี ค.ศ. 2010 และการปรับปรุงใหม่ในฉบับแปลภาษาไทย บทความวิชาการ 2560
57 มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ บทความวิชาการ 2560
58 รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น เรื่อง เชาว์ปัญญา บทความวิจัย 2560
59 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาสาขาวิชาจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
60 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บทความวิจัย 2560
61 การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 บทความวิจัย 2559
62 การพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ บทความวิจัย 2559
63 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
64 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2559
65 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา บทความวิจัย 2558
66 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: ศึกษากรณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2558
67 อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมือง และชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย บทความวิจัย 2558
68 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) บทความวิจัย 2558
69 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรตามค่านิยมหลักของโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บทความวิจัย 2557
70 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ บทความวิจัย 2557
71 การคิดสร้างสรรค์ บทความวิชาการ 2557
72 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมุลทางพฤติกรรมศาสตร์ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
73 คู่มือการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
74 Preservice teachers' work stress, self-efficacy, and occupational commitment in four countries บทความวิจัย 2556
75 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บทความวิจัย 2556
76 ผลการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2554
77 สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2554
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไทย 04 ส.ค. 2566
2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ผ่านการเป็นโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี 28 ธ.ค. 2565
3 ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลิตภาพของพนักงานที่ทำงานที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 22 ธ.ค. 2564
4 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 22 ธ.ค. 2564
5 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตปริญญาตรี : ศึกษาแบบพหุพื้นที่ 31 ส.ค. 2564
6 ค่านิยมในการดูลตนเองและสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ต่อนิสิตปริญญาตรีของไทยและอินโดนีเซีย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยตาดูลาโก 08 ก.ค. 2563
7 ปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลของการลาออกจากงานของพนักงาน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการสิ่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 21 พ.ค. 2563
8 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 ม.ค. 2563
9 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม 22 ส.ค. 2562
10 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ 04 ก.ค. 2562
11 สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน 21 ก.พ. 2562
12 พฤติกรรมการสอนกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือและพฤติกรรมการเรียนกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อการรู้คิดเชิงอภิปัญญาของนักศึกษาจิตวิทยาระดับปริญญาตรี 30 ม.ค. 2562
13 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 06 มิ.ย. 2561
14 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีและการมีส่วนร่วมในนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 05 เม.ย. 2561
15 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสวนอนันต์ [Psychological Factors Affecting Learning achieverment of secondary Students in Suananun] 23 ส.ค. 2560
16 ปัจจัยต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 21 ก.ค. 2560
17 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาสาขาจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Relationships between Resilience Quotient (RQ) and Learning Outcome in Psychology Course of Psychology Students, Saint Louis College] 05 พ.ค. 2560
18 ความเข้าใจด้านนิเวศวิทยาของรูปแบบกิจกรรมทางกาย ตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี [An ecological understanding of physical patterns of adults living with HIV throughout the lifespan] 03 มี.ค. 2560
19 คุณภาพชีวิตการทำงานของชายรักชายในองค์การเอกชน [Homosexual male's Quality of Working Life in Private Organization] 10 ต.ค. 2559
20 ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย [Competencies and Self Development of Thai Clinical Psychologists] 09 ก.ย. 2559
21 รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น หัวข้อเรื่อง เชาวน์ปัญญา 19 พ.ย. 2558
22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09 ต.ค. 2557
23 การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 30 พ.ค. 2557
24 ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของผู้ที่ทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 18 เม.ย. 2557
25 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2556
26 การศึกษาลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา 18 ธ.ค. 2555
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 07 ก.ค. 2555
28 ปัจจัยจูงใจในการเลือกทำงานในโรงพยาบาลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 30 พ.ค. 2555
29 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น ระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 28 พ.ค. 2555
30 ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม 23 พ.ย. 2554
31 การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 01 มิ.ย. 2554
32 การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของคุณธรรม 12 ประการ ตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 30 พ.ค. 2554
33 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาในอาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 19 พ.ค. 2554
34 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ 28 เม.ย. 2554
35 การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 11 ต.ค. 2553
36 บทบาทการใส่ใจตนเอง ประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเอง เพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี 07 ต.ค. 2553
37 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ระหว่างปีการศึกษา 2528 - 2552 31 ส.ค. 2553
38 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพันในการสอน ในช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปีแรกของการปฎิบัติงานวิชาชีพ 22 ก.ค. 2553
39 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 พ.ค. 2553
40 อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย 09 ก.พ. 2553
41 การศึกษารูปแบบการพัฒนาความเชื่อทางการจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพครูและความผูกพันในการสอน : การศึกษาระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพันในการสอนที่พัฒนาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 30 มิ.ย. 2552
42 ปัจจัยทางการเรียนและทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีที่ 1 ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Learning and Psychological Factors related on Grade Point Average of The First Year Bachelor Degree Student of Saint Louis College] 24 มี.ค. 2552
43 การติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550 24 มี.ค. 2552
44 Comparison of psychological well-being, goal orientation, and study approach among Australian and Thai University students 11 ส.ค. 2551
45 ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ 2550
46 การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อบุคลิกภาพของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2549
47 Cross-cultural research in learning strategies and influence of peers on learning behaviors and academic performance among German, Thai, and sojourner students at the tertiary level of education (Phase 1: Research design) 2549
1 ดร. ชูเกียรติ จากใจชน | chukiat@slc.ac.th
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร | duangduen@slc.ac.th
3 ดร. ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ | thirawarin@slc.ac.th
4 อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ | jiraporn@slc.ac.th
5 อาจารย์ กุลธิดา สีบัวบาน | Kulthida@slc.ac.th
6 อาจารย์ ชนิตา แดงอุดม | chanita@slc.ac.th
7 อาจารย์ สุวัลลี สัตยาอภิธาน | suvallee@slc.ac.th
8 ดร. ภัทรกร มุขศรีนาค | Phattarakorn@slc.ac.th
9 อาจารย์ สุกานดา รัศมีภัค | Sukanda@slc.ac.th
10 ดร. นงคราญ วงษ์ศรี | nongkran@slc.ac.th