คณะจิตวิทยา

อยู่ในช่วงพัฒนา

# ชื่อบทความ บระเภทบทความ ปีที่ตีพิมพ์
1 ประสบการณ์ของนักจิตวิทยาในการช่วยเหลือผู้หญิงก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย บทความวิจัย 2566
2 ปัจจัยด้านองค์การและปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลิตภาพของพนักงานที่ทำงานที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2566
3 สิ่งที่ช่วยให้ก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย: มุมมองจากผู้หญิงที่ก้าวผ่านการฆ่าตัวตาย บทความวิจัย 2566
4 พลังแห่งการให้อภัย บทความวิชาการ 2566
5 การปรึกษารายบุคคลในภาวะวิกฤต บทความวิชาการ 2566
6 การศึกษาความสัมพันธ์ของบุคลิกภาพแบบ 5 องค์ประกอบกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษากายภาพบำบัด สายสุขภาพ ชั้นปีที่ 1 สถาบันอุดมศึกษาแห่งหนึ่ง ปีการศึกษา 2564 บทความวิจัย 2566
7 ค่านิยมในการดูแลตนเองและสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ต่อนิสิตปริญญาตรีของไทยและอินโดนีเซีย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ และมหาวิทยาลัยตาดูลาโก บทความวิจัย 2565
8 การพัฒนาแผนเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา 901033 วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม บทความวิจัย 2565
9 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2565
10 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2565
11 สติและกิจกรรมการฝึกสติในเด็ก : MINDFULNESS AND MINDFULNESS ACTIVITIES IN CHILDREN บทความวิชาการ 2565
12 Integrative Group Counseling Model for Enhancing Life Hope บทความวิจัย 2564
13 รุ่นของคน ความพึงพอใจในงานกับความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
14 การศึกษาความเข้มแข็งทางจิตใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2564
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ดูแลผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2564
16 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บทความวิจัย 2564
17 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีโดยอาจารย์และการมีส่วนร่วมของนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2563
18 การจัดการความเครียดทางการเงินในช่วงการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บทความวิชาการ 2563
19 ปัจจัยส่วนบุคคล กับเหตุผลของการลาออกจากงานของพนักงานในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการสิ่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2563
20 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนสวนอนันต์ บทความวิจัย 2563
21 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลการยอมรับพฤติกรรมการมีเพศสัมพันธ์ของเด็กหญิงวัยรุ่นในพื้นที่เขตคลองเตย บทความวิจัย 2563
22 Cross-cultural differences in personality, motivation and cognition in Asian vs. Western societies บทความวิจัย 2563
23 ปัจจัยส่วนบุคคลกับวิธีการบริหารความขัดแย้ง : กรณีศึกษาบุคลากรในรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2563
24 ความสัมพันธ์ระหว่างความเข้าใจด้านนิเวศวิทยา กับรูปแบบกิจกรรมทางกายตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2563
25 ผลการดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมทางวิชาชีพสำหรับนักศึกษาจิตวิทยาคลินิก: การศึกษาย้อนหลัง 4 ปี บทความวิจัย 2563
26 ผลของรูปแบบการสัมมนาทางจิตวิทยาการปรึกษาเพื่อเสริมสร้างพลังสุขภาพจิตของนักศึกษา วิชาเอกจิตวิทยาการปรึกษาที่ฝึกงานในชั้นปีที่ 4 บทความวิจัย 2563
27 ปัจจัยส่วนบุคคลกับความพึงพอใจในงานของพนักงานโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2562
28 คุณภาพชีวิตการทำงานของชายรักชายในองค์การเอกชน: สิทธิขั้นพื้นฐาน บทความวิจัย 2562
29 ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย บทความวิจัย 2562
30 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการเรียนการสอน ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาสาขาวิชาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2562
31 การดูแลทางจิตวิทยาแก่ผู้ป่วยและครอบครัวของผู้ป่วยที่กำลังเผชิญกับความเจ็บป่วยระยะสุดท้าย บทความวิชาการ 2562
32 การวิเคราะห์ทฤษฎีต้นทุนทางจิตวิทยาและแนวทางประยุกต์ใช้ในกลุ่มเด็กและเยาวชน บทความวิชาการ 2562
33 สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน บทความวิจัย 2562
34 ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานของพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมโลหะในจังหวัดสมุทรสาคร บทความวิจัย 2562
35 Predicting depression from quality of life in school, Automatic negative thoughts and Anger management of upper-secondary school students บทความวิจัย 2562
36 ความหวัง บทความวิชาการ 2562
37 ความโกรธและแนวทางการจัดการความโกรธในวัยรุ่น บทความวิชาการ 2562
38 จิตวิทยาคลินิก: มาตรฐานงาน ความสามารถและเกณฑ์การพิจารณาความสามารถ บทความวิชาการ 2562
39 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของบุคลากรสำนักงานในองค์การที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2561
40 โครงการบริการวิชาการรับใช้สังคม: บริการปฐมภูมิเชิงรุก วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิชาการ 2561
41 การเรียนรู้ด้วยการบริการ : ความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้เพื่อจัดการศึกษาพยาบาล บทความวิจัย 2561
42 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของนักศึกษาในการใช้ชีวิตในหอพักนักศึกษา: กรณีศึกษา สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2561
43 Effects of Self-Control Program Based on Future Orientation of Grade 9 Overweight School Girls of a Private School บทความวิจัย 2561
44 อิทธิพลของความถี่ในการมาเยี่ยมของญาติ การมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการเห็นคุณค่าในตนเองที่มีต่อความซึมเศร้าของผู้สูงอายุที่อยู่ในบ้านพักผู้สูงอายุในจังหวัดนครปฐม บทความวิจัย 2561
45 การเสริมสร้างพลังอำนาจที่มีต่อคุณลักษณะทางจิต ทักษะการคิด และผลการปฏิบัติงานของพนักงานการเงินเอกชนแห่งหนึ่ง ในจังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2561
46 การวิเคราะห์การปรับตัวเพื่อสู่ความเป็นเลิศในการทำงาน ความผูกใจมั่นในงานที่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานในแต่ละรุ่นอายุของบุคลากรองค์การคาทอลิก เขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2561
47 เจนเนอเรชั่นกับความต้องการใช้สวัสดิการ ความสมดุลชีวิตและงานและการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การ กรณีศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2561
48 การพัฒนารูปแบบและเครื่องมือการประเมินโครงการเพื่อพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน บทความวิจัย 2560
49 การศึกษาประสิทธิภาพหลักสูตรฝึกอบรมออนไลน์เรื่องการประยุกต์ใช้เว็บ 2.0 ในชั้นเรียน โดยใช้ทฤษฎีการเรียนรู้ร่วมกันบนออนไลน์เพื่อส่งเสริมสมรรถนะไอซีทีของครู บทความวิจัย 2560
50 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติ (กรณีศึกษาบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง) บทความวิจัย 2560
51 An Ecological Understanding of Physical Activity Patterns of Thai Adults Living with HIV in Thailand บทความวิจัย 2560
52 ปัจจัยส่วนบุคคลและความพึงพอใจในงานที่มีผลต่อการลาออกของพนักงานบริษัทข้ามชาติแห่งหนึ่ง บทความวิจัย 2560
53 สมรรถนะหลักและปัจจัยทางจิตวิทยาของบุคลากรที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2560
54 การศึกษาพฤติกรรมการดูแลผู้ป่วยด้วยรักเมตตาและการมีจิตวิญญาณในการดำเนินชีวิตอย่างสร้างสรรค์และมีความสุข ตามการรับรู้ของบุคลากรที่ผ่านและไม่ผ่านการอบรมงานอภิบาล กรณีศึกษาโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บทความวิจัย 2560
55 ทุนมนุษย์ บุคลิกภาพ 5 องค์ประกอบ การรับรู้ความสามารถตนเอง การได้รับการสนับสนุนจากองค์กร ที่ส่งผลต่อความพร้อมเพื่อการทำงานในประชาคมอาเซียนของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ในเขตกรุงเทพม บทความวิจัย 2560
56 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาสาขาวิชาจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2560
57 รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น เรื่อง เชาว์ปัญญา บทความวิจัย 2560
58 การเปลี่ยนแปลงในหลักจรรยาบรรณสำหรับนักจิตวิทยาและมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของสมาคมจิตวิทยาอเมริกัน ฉบับแก้ไข ปี ค.ศ. 2010 และการปรับปรุงใหม่ในฉบับแปลภาษาไทย บทความวิชาการ 2560
59 มุมมองเชิงบวกของการผัดวันประกันพรุ่งกับสุขภาวะ บทความวิชาการ 2560
60 ความพึงพอใจในงาน การขาด ลา มาสาย พยากรณ์ความตั้งใจในการลาออกของบุคลากรโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ในเขตเทศบาลนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2560
61 การเปรียบเทียบความวิตกกังวลของผู้ป่วยที่จะเข้ารับการผ่าตัดคลอดทางหน้าท้องระหว่างการอภิบาลแบบบรรเทาใจกับการปรึกษาทางจิตวิทยา ในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา บทความวิจัย 2560
62 กระบวนการพัฒนาต้นแบบครูพี่เลี้ยงของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู บทความวิจัย 2560
63 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดการเรียนรู้เชิงรุกเพื่อส่งเสริมความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย บทความวิจัย 2560
64 การสร้างรูปแบบการจัดการเรียนรู้วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยการเรียนรู้กลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบนำตนเองของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 บทความวิจัย 2560
65 การพัฒนารูปแบบการวัดและประเมินพฤติกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลายของไทยในศตวรรษที่ 21 บทความวิจัย 2559
66 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2559
67 การพัฒนาแบบประเมินบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ บทความวิจัย 2559
68 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่นระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร บทความวิจัย 2559
69 การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการคิดเชิงคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา บทความวิจัย 2558
70 ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของนักศึกษาสถาบันอุดมศึกษาเอกชน: ศึกษากรณี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2558
71 อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและการติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในเมือง และชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย บทความวิจัย 2558
72 การพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตด้วยการจัดการเรียนการสอนบนฐานทฤษฎีปัญญาสังคมผ่านสื่อวีดิทัศน์ขององค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (Thai PBS) บทความวิจัย 2558
73 การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สำหรับผู้ปกครองและครูของเด็กที่มีความสามารถพิเศษ บทความวิจัย 2557
74 การคิดสร้างสรรค์ บทความวิชาการ 2557
75 สถิติเพื่อการวิเคราะห์ข้อมุลทางพฤติกรรมศาสตร์ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
76 คู่มือการใช้แบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ ตำรา / หนังสือ / คู่มือ 2557
77 การศึกษาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของบุคลากรตามค่านิยมหลักของโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บทความวิจัย 2557
78 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ บทความวิจัย 2556
79 Preservice teachers' work stress, self-efficacy, and occupational commitment in four countries บทความวิจัย 2556
80 ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจ ถนนสาทรและสีลม บทความวิจัย 2555
81 Preservice teachers' work stress, self-efficacy, and occupational commitment in four countries บทความวิจัย 2555
82 ผลการเปรียบเทียบบุคลิกภาพของนักศึกษาระหว่างชั้นปีที่ 1 กับชั้นปีที่ 4 วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ บทความวิจัย 2554
83 การติดตามประเมินผล ด้านการบริหารหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนและสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่ปีการศึกษา 2548 - 2550 บทความวิจัย 2554
84 การใส่ใจตนเองประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเองเพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี บทความวิจัย 2554
85 สัมฤทธิผลการพัฒนาชุมชน ตามโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ : กรณีศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ บทความวิจัย 2554
86 ผลการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาตามแนว Satir Model ต่อความวิตกกังวลและความซึมเศร้าในผู้ติดเชื้อ HIV บทความวิจัย 2553
87 ผลของโปรแกรมการปรึกษาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการพัฒนาความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเองและทักษะการตัดสินใจของเด็กไร้สัญชาติในจังหวัดแม่ฮ่องสอน บทความวิจัย 2553
88 การเปรียบเทียบการเห็นคุณค่าในตนเองและความคิดอัตโนมัติด้านลบ ระหว่างเด็กที่บิดามารดาย้ายกับไม่ได้ย้ายไปทำงานต่างถิ่น บทความวิจัย 2553
# ชื่อโครงการวิจัย วันที่ได้รับอนุมัติ
1 ความสัมพันธ์ของกลวิธีการเผชิญความเครียดเชิงรุกกับความเครียดในนักศึกษา 27 ธ.ค. 2566
2 การศึกษานำร่อง: การพัฒนากิจกรรมการประเมินทักษะการยับยั้งชั่งใจ (inhibitory control) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 06 พ.ย. 2566
3 การศึกษานำร่อง: การพัฒนากิจกรรมการประเมินทักษะความยืดหยุ่นทางความคิด (Cognitive Flexibility) สำหรับเด็กปฐมวัยในโรงเรียนอนุบาลเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 06 พ.ย. 2566
4 เรือนจำต้นแบบเพื่อบำบัดแก้ไขผู้กระทำผิดทางเพศ ปีที่ 2 ภายใต้ชุดโครงการวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาการกระทำผิดซ้ำ 26 ต.ค. 2566
5 การพัฒนากิจกรรมการประเมินความจำขณะทำงาน (Working memory) ในเด็กปฐมวัย: งานวิจัยนำร่อง ณ โรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 24 ต.ค. 2566
6 การวิเคราะห์อภิมานงานวิจัยเกี่ยวกับการอ่านภาษาอังกฤษของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาไทย 04 ส.ค. 2566
7 ปัจจัยที่ส่งผลต่อสุขภาพจิตของผู้สูงอายุที่ผ่านการเป็นโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี 28 ธ.ค. 2565
8 ปัจจัยด้านองค์การ และปัจจัยส่วนบุคคลที่ส่งผลต่อผลิตภาพของพนักงานที่ทำงานที่บ้านในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19: กรณีศึกษาบริษัทผู้ผลิตและให้บริการผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการ 22 ธ.ค. 2564
9 ผลของความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดทางจริยธรรม ที่มีต่อพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาศาสตร์ด้านสุขภาพ ในสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งหนึ่ง 22 ธ.ค. 2564
10 การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกแบบใช้ปัญหาเป็นฐานเพื่อส่งเสริมทักษะในศตวรรษที่ 21 สำหรับนิสิตปริญญาตรี : ศึกษาแบบพหุพื้นที่ 31 ส.ค. 2564
11 ค่านิยมในการดูลตนเองและสังคมเพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 และผลกระทบจากไวรัสโควิด 19 ต่อนิสิตปริญญาตรีของไทยและอินโดนีเซีย : ศึกษากรณี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและมหาวิทยาลัยตาดูลาโก 08 ก.ค. 2563
12 ปัจจัยส่วนบุคคลกับเหตุผลของการลาออกจากงานของพนักงาน ในบริษัทที่ประกอบธุรกิจการให้บริการสิ่งบันเทิงแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร 21 พ.ค. 2563
13 การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขภาพและคุณภาพชีวิตของประชาชนบริเวณรอบวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 24 ม.ค. 2563
14 การพัฒนาผลลัพธ์การเรียนรู้ของการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานเป็นฐานในรายวิชา วิถีชีวิตกับวัฒนธรรม 22 ส.ค. 2562
15 ปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ 04 ก.ค. 2562
16 สหสัมพันธ์ระหว่างความคล่องแคล่วของนิ้วมือกับเวลาที่ใช้สมาร์ทโฟน 21 ก.พ. 2562
17 พฤติกรรมการสอนกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือและพฤติกรรมการเรียนกลุ่มการเรียนรู้แบบร่วมมือที่ส่งผลต่อการรู้คิดเชิงอภิปัญญาของนักศึกษาจิตวิทยาระดับปริญญาตรี 30 ม.ค. 2562
18 ความสัมพันธ์ระหว่างรูปแบบการสอนและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกับพลังสุขภาพจิตของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 06 มิ.ย. 2561
19 การพัฒนาคุณธรรมโดยใช้กิจกรรมการฝึกในเด็กหญิงบ้านราชวิถีและการมีส่วนร่วมในนักศึกษาชั้นปีที่สอง คณะจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 05 เม.ย. 2561
20 ปัจจัยทางจิตวิทยาที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนสวนอนันต์ [Psychological Factors Affecting Learning achieverment of secondary Students in Suananun] 23 ส.ค. 2560
21 ปัจจัยต้นทุนทางจิตวิทยาที่มีผลต่อความยึดมั่นผูกพันต่อสถาบันการศึกษาของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 21 ก.ค. 2560
22 ความสัมพันธ์ระหว่างพลังสุขภาพจิตกับผลการเรียนรู้ในรายวิชาสาขาจิตวิทยาของนักศึกษาจิตวิทยา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Relationships between Resilience Quotient (RQ) and Learning Outcome in Psychology Course of Psychology Students, Saint Louis College] 05 พ.ค. 2560
23 ความเข้าใจด้านนิเวศวิทยาของรูปแบบกิจกรรมทางกาย ตลอดช่วงชีวิตของผู้ใหญ่ที่ติดเชื้อเอชไอวี [An ecological understanding of physical patterns of adults living with HIV throughout the lifespan] 03 มี.ค. 2560
24 คุณภาพชีวิตการทำงานของชายรักชายในองค์การเอกชน [Homosexual male's Quality of Working Life in Private Organization] 10 ต.ค. 2559
25 ความสามารถและการพัฒนาตนเองของนักจิตวิทยาคลินิกไทย [Competencies and Self Development of Thai Clinical Psychologists] 09 ก.ย. 2559
26 รูปแบบการสอนตามแนวศตวรรษที่ 21 ในวิชาจิตวิทยาเบื้องต้น หัวข้อเรื่อง เชาวน์ปัญญา 19 พ.ย. 2558
27 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการมีจิตสาธารณะของนักศึกษาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 09 ต.ค. 2557
28 การพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อและการเลือกอาชีพ 30 พ.ค. 2557
29 ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมืองของผู้ที่ทำงานและดำเนินชีวิตอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง 18 เม.ย. 2557
30 คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ต.ปางหินฝน อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 11 มี.ค. 2556
31 การศึกษาลักษณะอันพึงประสงค์ตามค่านิยมหลักของบุคลากรโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ จังหวัดนครราชสีมา 18 ธ.ค. 2555
32 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขในการทำงานของบุคลากรในโรงพยาบาลเซนต์เมรี่ 07 ก.ค. 2555
33 ปัจจัยจูงใจในการเลือกทำงานในโรงพยาบาลของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพยาบาลศาสตร์ สังกัดสำนักงานการศึกษาเอกชน 30 พ.ค. 2555
34 การศึกษาเปรียบเทียบความสัมพันธ์ในครอบครัวและการอนุรักษ์วิถีชีวิตพื้นถิ่น ระหว่างชุมชนชาวปกาเกอะญอกับชุมชนชาวเมืองในเขตสาทร กรุงเทพมหานคร 28 พ.ค. 2555
35 ความเครียดและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมของผู้ที่ทำงานในเขตเศรษฐกิจถนนสาทรและสีลม 23 พ.ย. 2554
36 การพัฒนาจิตสำนึกความเป็นพลเมือง กรณีศึกษานักศึกษาในสถาบันผลิตบัณฑิตทางการพยาบาล สังกัดคณะกรรมการการอุดมศึกษา 01 มิ.ย. 2554
37 การวิเคราะห์ลำดับความสำคัญของคุณธรรม 12 ประการ ตามการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 30 พ.ค. 2554
38 เปรียบเทียบสมรรถนะด้านภาษาอังกฤษ : กรณีศึกษาในอาจารย์และพนักงานฝ่ายสนับสนุน วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 19 พ.ค. 2554
39 การพัฒนาเครื่องมือวัดคุณลักษณะของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่มีคุณธรรม 12 ประการ 28 เม.ย. 2554
40 การจัดการท่องเที่ยวบริเวณอุทยานประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน 11 ต.ค. 2553
41 บทบาทการใส่ใจตนเอง ประสิทธิผลของตนเอง และคุณค่าตนเอง เพื่อการจัดการของชาวไทยผู้ติดเชื้อเอชไอวี 07 ต.ค. 2553
42 การสังเคราะห์งานวิจัยของวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ระหว่างปีการศึกษา 2528 - 2552 31 ส.ค. 2553
43 การศึกษาการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพันในการสอน ในช่วงเวลาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและปีแรกของการปฎิบัติงานวิชาชีพ 22 ก.ค. 2553
44 ความคาดหวังและความพึงพอใจของผู้ประกอบการต่อคุณลักษณะของบัณฑิตวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 25 พ.ค. 2553
45 อำนาจในการทำนายของการอบรมเลี้ยงดูและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมืองและชนบทที่มีต่อลักษณะบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาเอกจิตวิทยาไทยและออสเตรเลีย 09 ก.พ. 2553
46 การศึกษารูปแบบการพัฒนาความเชื่อทางการจูงใจในการพัฒนาวิชาชีพครูและความผูกพันในการสอน : การศึกษาระยะที่ 1 การวิเคราะห์ปัจจัยความเชื่อทางการจูงใจและความผูกพันในการสอนที่พัฒนาจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู 30 มิ.ย. 2552
47 ปัจจัยทางการเรียนและทางจิตวิทยาที่เกี่ยวกับคะแนนเฉลี่ยสะสมปลายปีที่ 1 ของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ [Learning and Psychological Factors related on Grade Point Average of The First Year Bachelor Degree Student of Saint Louis College] 24 มี.ค. 2552
48 การติดตามประเมินผลด้านการบริหารหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน และสมรรถนะของผู้สำเร็จการศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ปีการศึกษา 2548-2550 24 มี.ค. 2552
49 Comparison of psychological well-being, goal orientation, and study approach among Australian and Thai University students 11 ส.ค. 2551
50 ประสิทธิผลการพัฒนาชุมชนตามนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากกรณีศึกษาชุมชนในจังหวัดสมุทรปราการ 2550
51 การศึกษาผลที่เกิดขึ้นจากการจัดการเรียนการสอนที่มีต่อบุคลิกภาพของนักศึกษา วิทยาลัยเซนต์หลุยส์ 2549
52 Cross-cultural research in learning strategies and influence of peers on learning behaviors and academic performance among German, Thai, and sojourner students at the tertiary level of education (Phase 1: Research design) 2549
1 ดร. ชูเกียรติ จากใจชน | chukiat@slc.ac.th
2 รองศาสตราจารย์ ดร. ดวงเดือน ศาสตรภัทร | duangduen@slc.ac.th
3 ดร. ถิรวรินทร์ บุญญาพิพรรธน์ | thirawarin@slc.ac.th
4 อาจารย์ จิราภรณ์ โภชกปริภัณฑ์ | jiraporn@slc.ac.th
5 อาจารย์ กุลธิดา สีบัวบาน | Kulthida@slc.ac.th
6 อาจารย์ ชนิตา แดงอุดม | chanita@slc.ac.th
7 อาจารย์ สุวัลลี สัตยาอภิธาน | suvallee@slc.ac.th
8 ดร. ภัทรกร มุขศรีนาค | Phattarakorn@slc.ac.th
9 อาจารย์ สุกานดา รัศมีภัค | Sukanda@slc.ac.th
10 อาจารย์ กิตติทัต แสงส่ง | Kittitat@slc.ac.th
11 ดร. นงคราญ วงษ์ศรี | nongkran@slc.ac.th