ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของนักศึกษาพยาบาลในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เขตกรุงเทพมหานคร
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
10 ก.ค. 2562
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารการพยาบาลและการศึกษา ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2563 หน้า93 - 106
ตั้งแต่วันที่
01 เม.ย. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
ปี
2563