คลังบทความ

รายละเอียด

การมีส่วนร่วมทางการเมืองของพยาบาลวิชาชีพ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิชาการ
-
อาจารย์ชวภณ สารข้าวคำ (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.อารีย์วรรณ อ่วมตานี (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปีที่ 30 ฉบับที่ 1 มกราคม - เมษายน 2561 หน้า 1 - 10
2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ