ทุนวิจัย

รายละเอียด

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลก่อนผ่าตัดของผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดกระดูกและข้อ
รศ.สมพร ชินโนรส (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คุณวลัยพร บริบูรณ์ธนกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
18 มิ.ย. 2564
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ