คลังบทความ

รายละเอียด

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยคัดสรร ต่อสมรรถนะการบริหารของพยาบาลวิชาชีพ โรงพยาบาลมูลนิธิในกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณณัชนชล ดาวฤกษ์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารสุขภาพกับการจัดการสุขภาพ ปีที่ 9 ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน 2566 หน้า 238 - 248
2566
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ