คลังบทความ

รายละเอียด

การเรียนแบบนำตนเองและการใช้ชุดการเรียนทักษะการพยาบาลพื้นฐาน : การศึกษานำร่อง เรื่อง ทักษะการใส่สายจากจมูกสู่กระเพาะอาหาร การให้ออกซิเจนและการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
อาจารย์รตา ศรีสอาด (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

Proceeding ระดับชาติ
Proceeding การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สหวิทยาการ : ความหลากหลายทางวัฒนธรรมสู่ประชาคมอาเซียน ระหว่างวันที่ 17 - 18 กรกฎาคม 2557 ณ โรงแรมธรรมรินทร์ธนา จังหวัดตรัง
2557
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ