คลังบทความ

รายละเอียด

การเปรียบเทียบปัจจัยเชิงนิเวศวิทยาและการใช้พืชสมุนไพรของผู้เป็นเบาหวานชนิดที่ 2 ในชุมชนเมืองและชนบท

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณอภิญญา อาษาธง (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
รศ.ดร.นพวรรณ เปียซื่อ (ผู้เขียนร่วม)
อื่นๆ

อื่นๆ
วารสารพยาบาล ปีที่ 68 ฉบับที่ 4 เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562 หน้า 21-29
2562
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ