ทุนวิจัย

รายละเอียด

โปรแกรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำนักเรียนต่อพฤติกรรมการป้องกันภาวะสายตาสั้นในโรงเรียน เขตกรุงเทพมหานคร
อาจารย์สุปราณี มณีวงค์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์ชัยณรงค์ นาคเทศ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
05 เม.ย. 2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ