ทุนวิจัย

รายละเอียด

การรับรู้ของนักศึกษาพยาบาลในความเป็นพลเมืองอาเซียนเปรียบเทียบระหว่างวิทยาลัยเซนต์หลุยส์กับพันธมิตรสถาบันอุดมศึกษาในประเทศอินโดนีเซีย
ดร.ละเอียด แจ่มจันทร์ (ประธานโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
ผศ.ดร.จินตนา อาจสันเที๊ยะ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่มี
16 พ.ย. 2558
ไม่มี
ตีพิมพ์ที่
Proceeding การประชุมวิชาการปัญญาภิวัฒน์ระดับชาติ ครั้งที่ 9 วันที่ 5 กรกฎาคม 2562 ณ สถาบัการจัดการปัญญาภิวัฒน์ หน้า 106 - 112
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562