คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของการใช้โปรแกรมวางแผนการจำหน่ายตามแนวคิด M-E-T-H-O-D ต่อความสามารถของผู้ดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
-
คุณกนกวรณ ช้างโรจน์ (ผู้เขียนหลัก)
อื่นๆ
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 2 เดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2563 หน้า 230 - 239
2563
01 ก.ค. 2563
31 ธ.ค. 2563
ครบ
ไม่ระบุ