ทุนวิจัย

รายละเอียด

คุณลักษณะของนักศึกษาระดับอุดมศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษาคาทอลิกประเทศไทย ตามอัตลักษณ์การศึกษาคาทอลิก [The Characteristics of Students in Higher Education according to The Identities of Catholic Education]
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์อัชฌา ชื่นบุญ (ผู้ร่วมโครงการ)
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักวิชาศึกษาทั่วไป
บาทหลวงดร. อภิสิทธิ์ กฤษเจริญ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์ศรัญญู พงศ์ประเสริฐสิน (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
มี
21 ม.ค. 2559
มี
ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการ วิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 11 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 หน้า 75 - 96
ตั้งแต่วันที่
ไม่ระบุ
ปี
2562

ตีพิมพ์ที่
วารสารวิชาการวิทยาลัยแสงธรรม ปีที่ 12 ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม - มิถุนายน 2563 หน้า164 - 181
ตั้งแต่วันที่
01 ม.ค. 2563 - 30 มิ.ย. 2563
ปี
2563