ทุนวิจัย

รายละเอียด

นวัตกรรมการจัดการความรู้เรื่องการช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตเด็กที่บกพร่องทางการเห็นสำหรับครู ผู้ปกครอง และบุคลากรสาธารณสุข
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์วรรณีย์ เล็กมณี (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.เจษฎา บุญมาโฮม (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์พัชรี ใจใส (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
รศ.ดร.พรทิพย์ เกยุรานนท์ (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
ผศ.ดร.สุวรรณา อนุสันติ (ผู้ร่วมโครงการ)
คณะพยาบาลศาสตร์
อาจารย์นิราศศิริ โรจนธรรมกุล (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ
อาจารย์เสมา เตชะดิลก (ผู้ร่วมโครงการ)
อื่นๆ

ไม่แสดงข้อมูล
ไม่ระบุ
14 ธ.ค. 2561
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ