คลังบทความ

รายละเอียด

ผลของโปรแกรมการรับรู้ความสามารถตนเองต่อทักษะการปฏิบัติช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ในเขตกรุงเทพมหานคร

เข้าชมบทความ ดูหน้าปก
บทความวิจัย
ผศ.กชกร ธรรมนำศีล (ผู้เขียนหลัก)
คณะพยาบาลศาสตร์
ดร.กาญจนา ปัญญาเพ็ชร์ (ผู้เขียนร่วม)
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะพยาบาลศาสตร์

ฐานข้อมูล TCI กลุ่ม 1
วารสารแทพย์นาวี ปีที่ 49 ฉบับที่ 2 เดือนพฤษภาคม - สิงหาคม 2565 หน้า 334 - 349
2565
ไม่ระบุ
ไม่ระบุ
ครบ
ไม่ระบุ